Ders İçerikleri

İSG 501 İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku (Zorunlu)

İSG 502 İş Sağlığı (Zorunlu)

İSG 503 İş Güvenliği ve Mevzuatlar (Zorunlu)

İSG 504 İlk Yardım  ve Uygulamalı Eğitim

İSG 505 Risk Analizi

İSG 506 İş Sağlığı Epidemiyolojisi

İSG 507 Ergonomi

İSG 508 İş Psikolojisi

İSG 509 İş Hijyeni

İSG 510 İş Fizyolojisi

İSG 511 Bina Yönetim Sistemleri

İSG 512 Yangından Korunma Yöntemleri

İSG 513 Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

İSG 514 Radyasyon Güvenliği

İSG 500 Lisansüstü Proje

Kredisiz ancak zorunlu olan bu derste öğrenciler bir proje hazırlayacaklardır.

İSG 501 İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku: İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Yorumlanması ve Uygulanması, İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Diğer Mevzuatlar, İSG Kurumları, İş Müfettişlerinin Niteliği , Sayısı ve Denetim Sıklığı, İSG Kurulları ve Görevleri, Hukuki Yönden İşverenin Sorumluluğu, İşverenin İdari Sorumluluğu – İşi Durdurma – İşyeri Kapatma, İşverenin Cezai Sorumluluğu, Yasal Yaptırımlar, Sağlıklı Çalışma Hakkı, Koruma ve Önleme Politikaları, İSG Politikaları, İSG Tüzüğü, Güvenlik ve Sağlık İşaretleri, İş Kazalarının Hukuki Yönü

İSG 502 İş Sağlığı: İşçi ve İşveren Tanımları ve Kavramları, İş Sağlığı Temel Bilgileri, Meslek Hastalıkları ve İş Kazaları, İşçi Sağlığı Konusunda Yapılaması Gereken Görevler, Kanunlar ve Yönetmelikler, İş Sağlığı ve İş güvenliği Uzmanlığı, İş yeri ve Sağlık, İşaret Levhaları, İlk Yardıma Giriş

İSG 503 İş Güvenliği ve Mevzuatlar: Tanımlar ve Kavramlar, İş Güvenliği Temel Bilgileri, İş Güvenliği Konusunda Yapılaması Gereken Görevler, Kanunlar ve Yönetmelikler, İş Kazaları ve Nedenleri, İş Güvenliği Uzmanı ve Görevleri, İş Yeri Güvenliği, Yük Kaldırma ve Taşıma, Uyarı Levhaları ve Renkler

İSG 504 İlk Yardım  ve Uygulamalı Eğitim:Vücudun Tanımı, Önemli İşlevleri ve İlk Yardım Tarifi, İlk Yardım Aşamaları, Uygun Acil Tıbbi Sistemin Belirlenmesi ve Tatbik Edilmesi, Acil İlk Yardım Teknikleri, Normal Vücut Fonksiyonları, Kalp Krizi ve Felç Durumunda İlk Yardım, Solunum Sağlanması ve Kalp Masajı, Burun Kanamalarında İlk Yardım, Karbonmonoksit Zehirlenmelerine Karşı ilk Yardım, Yanık Çeşitleri ve Yapılacak İlk Yardım, Kanamanın Durdurulması ve Dış Etkenlerden Korunması, Donmalar ve İlk yardım, Zorlanma ve Burkulmalarda İlk Yardım, Kırıklarda İlk Yardım, Kafa, Boyun ve Belkemiği Yaralanmaları, Zehirlenme, Şokun Önlenmesi, Kaza Sonucu Oluşan Yaralanmalar ve İlk Yardım

İSG 505 Risk Analizi:  Tehlike ve Risk Kavramları, Yasal Mevzuatlar, Risk Analizleri ve Yöntemleri, Karar Matriksi-Hayat Ağacı-Hata Türü Etki- Kontrol Listesi-Eğer Olursa Yöntemleri, Olay Ağacı Analizi, Çözüm Önerileri, Planlama, Bütçeleme, Denetim ve Kontrol Formları ve Hazırlanması, Raporlama, İş Kazalarının İncelenmesi, Bilirkişilik

 İSG 506 İş Sağlığı Epidemiyolojisi: Epidemiyoloji Tanımı, Amacı, Bölümleri, Tanımlayıcı Epidemiyoloji, Deneysel Epidemiyoloji, Analitik Epidemiyoloji, Teorik Epidemiyoloji, Sağlık ve Hastalık, Hastalık Etkenleri, Çalışanın sağlık sorunlarının değerlendirilmesi, Normal (standart) Değerlerin Saptanması, Neden-Sonuç İlişkisi Kurma, Doz-yanıt (maruziyet-etki) İlişkisinin Değerlendirilmesi, Sağlığı Geliştirici Faktörlerin Tanımlanması, Koruyucu Yöntemlerin Değerlendirilmesi, İşyeri Sağlık Birimlerinin Değerlendirilmesi

İSG 507 Ergonomi: Ergonominin Tanımı ve Önemi, İş Verimliliği ve Ergonomi, Çalışma Ortamı ve Fiziksel Koşullar, Yüklenme ve Zorlanma, Çalışma ve Dinleme Süreleri, İş Gerilimi, Çalışma Enerjisi ve İşlerin Enerji Gereksinimleri, İş Güvenliği ve Ergonomini, Meslek Hastalıkları ve Ergonomini. İş Etüdü ve Ergonomi, Kalite Kontrol ve Ergonomi, Çalışma Yerlerinin Ergonomik Tasarımı, İşyerlerinde Ergonomik İnceleme.

 İSG 508 İş Psikolojisi: Çalışma Ortamında İnsan İlişkileri, Çalışma ve İnsan Psikolojisi, Takım Çalışması, Ekip ve Birey Pskolojisi, İkna Metodları, Liderlik Bilgisi ve Bireyler Üzerindeki Etkisi, Etkileme ve etki oluşturma, Mobing Nedir,  İşyerinde Stres ve Çözümleri.

İSG 509 İş Hijyeni: Hijyen Tanımı, Ürün Hijyeni, İş Hijyeni ve Amaçları, Endüstriyel Hijyenin Konuları, İSG Uzmanı ve İş Yeri Hekiminin Sorumlulukları, Mevzuatta İş Hijyeni, İş Hijyeni Programı adımları, Ortam Hijyeni, Kimyasal, Biyolojik, Fiziksel ve Ergonomik Tehlikeler ve Değerlendirilmeleri, Ölçüm ve Kontrol Yöntemleri, Hijyen Tedbirleri.Fiziksel Etmenlere Yönelik Hijyen Önlemleri, Biyolojik Etmenlere Yönelik Hijyen Önlemleri, Laboratuarda Alınması Gereken Önlemler, Fiziksel Etkenlere Bağlı Meslek Hastalıkları, Biyolojik Etkenlere Bağlı Meslek Hastalıkları, İş Hijyeni İle İlgili Mevzuat.

İSG 510 İş Fizyolojisi: Fizyoloji Tanımı ve Önemi, Yüklenme ve Zorlanma Kavramları, Sürekli Güç Sınırı, Oksijen Tüketimi, Metabolik Enerji Tüketimi, Örnek İş Aktitesi Değerlendirilmesi ve Enerji Tüketimi, VAS Skalası, Vücut Konforsuzluk Haritası, Fizyolojik Tepki Değerlerine Göre İşlerin Sınıflandırılması, Dinamik ve Statik Çalışmada Kan Dolaşımı ve Gereksinimi, Yorulma ve Dinlenme,Yorulma Sebepleri, Ağır ve Tehlikeli İşler.

İSG 511 Bina Yönetim Sistemleri: Güvenlik Sistemleri, Yangın Güvenlik Sistemleri, Hırsız Güvenlik Sistemleri, Kamera Sistemleri, Asansör ve Yürüyen Merdiven Sistemleri, Aydınlatma Sistemleri, Bina İçi Haberleşme Sistemleri, Geçiş Kontrol Sistemleri, İklimlendirme Sistemleri.

İSG 512 Yangından Korunma Yöntemleri: Yangın Tanımı ve Nedenleri, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve İncelenmesi, Görev Yetki ve Sorumluluk, Binaların Kullanım Sınıfları, Bina Tehlike Sınıflandırılması, Binalara İlişkin Genel Yangın Güvenliği, Bina Taşıyıcı Sistem Stabilitesi. Bölmeler, Çatılar ve Cepheler, Yangın Bölmeler, Yangın Duvarları, Binalarda Kullanılacak Yapı Malzemeleri, Kaçış Yolları, Kaçış Merdivenleri ve Özel Durumlar, Bina Bölümlerine ve Tesislerine İlişkin Hususlar, Kazan Daireleri, Yakıt Depoları ve Sobalar, Sığınaklar, Otoparklar, Mutfaklar ve Çatılar, Asansör, Paratoner, Transformatör ve Jeneratör, Elektrik Tesisatı, Acil Durum Aydınlatması, Yangın Algılama, Uyarı Sistemleri, Periyodik Testler, Bakım ve Denetim, Duman Kontrolü, İklimlendirme ve Havalandırma Tesisatı, Basınçlandırma Sistemi, Yangın Söndürme Sistemleri, Köpüklü, Gazlı ve Kuru Tozlu Sabit Söndürme Sistemleri, Tehlikeli Maddelerin Depolanması ve Kullanılması, Yangın Güvenliği Sorumluluğu, Ekipler, Eğitim, Denetim, İş Birliği, Ödenek ve Yönerge.

İSG 513 Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği: Yapı İşlerinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri, Kazı İşlerinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri, Yapı İskelelerinde ve Merdivenlerinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri. Betonarme Kalıbı Yapımı ve Sökümünde Alınacak Güvenlik Tedbirleri, Merdivenlerde Alınacak Güvenlik Tedbirleri, Yıkım İşlerinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri, Yapı İşlerinde Kullanılan Makina ve Teçhizatta Alınacak Güvenlik Tedbirleri Açık ve Kapalı Alanlarda İSG Kuralları, İnşaat İşlerinde Meslek Hastalıkları, Genel İSG ve Yapı İşlerinde İSG'nin Farkı, Şantiyelerde Kayıtların Saklanma Sorumluluğu. İnşaat Yerlerinde İş Kazaları Maliyetinin Belirlenmesi Teknikleri.

İSG 514 Radyasyon Güvenliği: Radyasyon Güvenliği Nedir, Kavramlar ve Tanımları, Muafiyetler, Radyoaktivite Miktarları ve Radyoaktivite Konsantrasyonları. Radyasyondan Korunmada Temel Güvenlik Standartları, Doz Sınırları, Yıllık Doz Sınırları, Özel Durumlar için Planlanan Işınlanmalar, Radyasyon Alanları, Işınlanmalar, Tıbbi Işınlanmalar, Toplumun Işınlanması, Kaza veya Tehlike Durumunda Işınlanma, Lisans, İzin, Denetim, Kayıtlar, Görev ve Sorumluluklar, Aykırı Davranışlar, Sigorta ve Son Hükümler.

Akademik Takvim

Başvuru ve Kayıt İşlemleri

Ücret ve Ödeme