Ders İçerikleri

Dersin Kodu

Adı

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

CIVE 500

Bitirme Projesi

-

-

-

10

CIVE 540

Bilimsel Yöntem ve Araştırma Etiği

3

0

3

8

CIVE 511

İleri Malzeme Bilimi

3

0

3

8

CIVE 512

Beton Yapıların Durabilitesi

3

0

3

8

CIVE 513

Yapı Malzemelerinde İleri Araştırma Yöntemleri

3

0

3

8

CIVE 521

İleri Akışkanlar Mekaniği

3

0

3

8

CIVE 522

Altyapı Planlaması

3

0

3

8

CIVE 523

Su Kaynakları Yönetimi

3

0

3

8

CIVE 524

İleri Kirlenmiş Araziler

3

0

3

8

CIVE 525

İleri Yüzey Akım Hidrolojisi

3

0

3

8

CIVE 526

İleri Su ve Atık Su Arıtma

3

0

3

8

CIVE 527

Çevresel Etki Değerlendirme

3

0

3

8

CIVE 528

Altyapı Sistemlerinin Sürdürülebilirlik Yönetimi

3

0

3

8

CIVE 529

İnşaat Mühendisliğinde Programlar

3

0

3

8

CIVE 531

İleri Temel Mühendisliği

3

0

3

8

CIVE 532

Mühendislikte Depremler ve Sismoloji

3

0

3

8

CIVE 533

Saha ve Zemin İyileştirmesi

3

0

3

8

CIVE 561

İleri Yol Malzemeleri

3

0

3

8

CIVE 562

İleri Yol Tasarımı

3

0

3

8

CIVE 563

İleri Yol Kaplaması Tasarımı

3

0

3

8

CIVE 564

Toplu Taşıma Yönetimi ve İşletmeciliği

3

0

3

8

CIVE 565

Gelişmekte olan Ülkelerde Kentsel Ulaşım Yönetimi

3

0

3

8

CIVE 566

Ulaştırma Coğrafyası

3

0

3

8

CIVE 541

Kompozit Malzemelerin İleri Mekaniği

3

0

3

8

CIVE 542

İleri Yapı Dinamiği

3

0

3

8

CIVE 543

İleri Malzeme Mekaniği

3

0

3

8

CIVE 544

Ön Gerilmeli Beton Köprülerin Tasarımı

3

0

3

8

CIVE 551

Depreme Dayanıklı Çelik Yapıların Tasarımı

3

0

3

8

CIVE 502

İnşaat Mühendisliğinde İleri Seviye Konular

3

0

3

8

CIVE 503

İnşaat Mühendisliğinde Yönlendirmeli Okuma

3

0

3

8

CIVE 504

İnşaat Mühendisliğinde Özel Çalışmalar

3

0

3

8

 

CIVE 500

Bitirme Projesi

Tezsiz yüksek lisans programını takip eden tüm öğrenciler bir proje hazırlamakla yükümlüdürler. Projenin konusu ve içeriği öğrencinin ilgi ve birikimine göre belirlenir ve Proje Yöneticisi öğretim üyesi tarafından onaylanır. Projenin bitiminde öğrenci Proje Yöneticisi tarafından onaylanan bir sonuç raporu yazmak ve sunmakla yükümlüdür.

 

CIVE 540

Bilimsel Yöntem ve Araştırma Etiği

Bu ders, bilimsel yöntemin ilkelerini, yasalar ve teoriler arasındaki farkı, etik bir araştırma projesinin özelliklerini, bilim insanlarının ve bilim camiasının topluma karşı sorumluluklarını kapsar.

 

CIVE 511

İleri Malzeme Bilimi

Atomik yapı ve atomlar arası bağlar. Mühendislik malzemelerinin elastik, plastik ve viskoelastik davranışı. Seramikler, metaller, polimer ve kompozitlerin içyapıları ve mekanik özellikleri arasındaki ilişki. Mühendislik sistemlerin tasarımında malzeme davranış ve özelliklerinin uygulamaları

 

CIVE 512

Beton Yapıların Durabilitesi

Beton bozulmalarının mekanizmaları. Sahada ve laboratuvarda beton yapılarının muayene yöntemleri. Beton onarımı tasarım ve planlaması. Beton yapıların onarım ve bakımı için malzemeler ve yöntemler.

 

CIVE 513

Yapı Malzemelerinde İleri Araştırma Yöntemleri

Araştırma metodolojisi ve temel istatistik bilgilerinin tanımlanması. Teori ve uygulamayla bağlantılı araştırma yöntemleri. Uygulama çalışmalarına yönelik standartlar ve diğer dokümanlar. Karışım tasarımı parametreleri. Karıştırma ve şekillendirme. Taze hal özelliklerinin tayini. Sertleşmiş hal özeliklerinin saptanması.

 

CIVE 521

İleri Akışkanlar Mekaniği

Matematiksel tanımlar, Temel Denklemler, Potansiyel Akış Teorisi, Sıkıştırılamaz Vicöz Akışkanların Türbülanslı Akışı, Sınır Tabakası Teorisi, Difüzyon ve Dispersiyon ders kapsamında gösterilmesi planlanmaktadır.

 

CIVE 522

Altyapı Planlaması

Bu ders büyük ölçekli şehirlerde minimum kaynak kullanımıyla maksimum sürdürülebilir servisin elde edilebilmesi için altyapı planlaması ve yönetimi bilgilerinin edinilmesini hedeflemektedir. Ders altyapı sistemlerinin ve tesis varlıklarının yönetimi için analitik metotlar, elemanlar, veriler, teknolojiler, politik ve finansal çerçeveyle kısıtlamaları kapsamaktadır. Dersin konularında durum değerlendirmeleri, bozulma modellemesi, mühendislik ekonomisi, farklı altyapı sistem alternatiflerinin değerlendirilmesi, optimizasyon ve değerlendirme, sürdürülebilirlik, altyapı karar verme mekanizmasında stratejik çevre değerlendirmesi bulunmaktadır. DSS ve MCA gibi bazı yazılımlar ders kapsamında kullanılmaktadır.

 

CIVE 523

Su Kaynakları Yönetimi

Bu ders, sınırlı kısıtlı ve fazla kullanılan su kaynaklarının nasıl idare edileceği konusunda öğrencileri eğitmeyi amaçlamaktadır. Sıra dışı koşullarda su kaynaklarının yönetimiyle ilgili araçlar gösterilecektir. Su kaynakları problemlerini anlama, konsept, suyun kontrol ve kullanımı için işlevsel elemanların ve tesislerin planlanması ve tasarımı, temel su kaynakları yönetimi konuları dersin içeriğindedir. Ders aynı zamanda su kaynaklarına karşı küresel tehditler ve riskler, su politikaları konsepti ve paylaşılan akarsular üzerindeki haklar konularını da kapsamaktadır.

 

CIVE 524

İleri Kirlenmiş Araziler

Bu ders kirlenmiş alanların yönetimi için araçlar ve muhtemel teknikler sağlamaktadır. Ayrıca kirlenmiş alanlara risk temelli yaklaşım tanıtılmaktadır. Dünyanın değişik yerlerindeki karasal kirliliğin giderilmesi, arazi ve yeraltı suyu ıslahı, saha araştırmaları, risk değerlendirmesi ve yerel vaka incelemeleri için güncel ve yenilikçi teknolojiler gösterilecektir. Bu teknolojilerden bazıları, geçirimli reaktif bariyer ve biyolojik arıtmadır. Aynı zamanda toprak ve su kirleticiler tanıtılacaktır. Yayılım modeli ve kirlenmenin üç temel öğesi kaynak yayılım yolu ve alıcı da dahil olarak. Alan karakterizasyonu ve risk tabanlı modeller için yenilikçi yöntemler gösterilecektir.

 

CIVE 525

İleri Yüzey Akım Hidrolojisi

Bu ders yüzey suyu hidrolojisinin prensiplerini tanıtmak ve bu prensiplerin hidrolojik problemleri çözmek adına uygulamalarını hedeflemektedir. Yağışı kontrol eden prensipler, buharlaşma, yüzey akış oluşumu, akış, jeomorfoloji ve yüzey akımındaki jeokimyasallar. Drenaj havzası karakteristikleri, nehirler, doğal yüzey akımının geçici ve konumsal değişkenleri ve çevre üzerine etkileri. Tatlı su kaynakları üzerinde insan etkileri ve verilen hasarın geri döndürülmesi çalışmaları.

 

CIVE 526

İleri Su ve Atık Su Arıtma

Bu ders en son standart ve kurallara göre tüm güncel ve yenilikçi su ve atık su arıtma tekniklerini tanıtır. Ders İçme suyu ve atık su kirleticilerini, arıtma tesislerini ve arıtma işlemlerinin incelenmesini hedefler. Koagülasyon, flokülasyon, sedimentasyon, filitreleme, biyolojik arıtma, katı partiküllerin ayrıştırılması, dezenfekte ve ileri arıtma tekniklerindeki ileri kimyasal işlemlerde yaşanan bazı öne çıkan sorunlar ele alınmaktadır.

 

CIVE 527

Çevresel Etki Değerlendirme

Bu ders çevre yönetimi ve karar verme mekanizmasında hayati bir araç olarak çevre etki değerlendirmesini (ÇED) açıklamaktadır. Ders konseptler, metotlar, problemler ve ÇED işlemlerinde kullanılan çeşitli formları ele almaktadır. Çeşitli alanlardaki ÇED gelişimlerinin Avrupa ve İngiltere standartlarında değerlendirmesini yapar. Gelişmekte olan ülkelerde dahil olmak üzere farklı ülkelerde çeşitli vaka incelemelerinde ÇED işlemlerine odaklanır. Farklı yaklaşımların ÇED üzerindeki etkilerinin altını çizmek adına çeşitli seviye ve sistemlerdeki ÇED’lerin incelenmesi. Bu ders öğrencilere karar verme mekanizmalarında konuyu ÇED açısından değerlendirme yeteneği kazandıracaktır.

 

CIVE 528

Altyapı Sistemlerinin Sürdürülebilirlik Yönetimi

Bu ders öğrencilerin modern ve profesyonel uygulamalara aşina olmalarını sağlayıp deneyimli uygulama yapan mühendislerden yararlanmalarını amaçlamaktadır. Ders aynı zamanda konuşma ve iletişim kurma yeteneklerinin önemini açıklar ve öğrencilerin araştırma yazıları yazarak, yapılacak olan sürdürülebilir altyapı sistemlerinin yönetiminde mühendislik ve endüstriyel bakış açısından araştırmalarla; öğrencilerin araştırma becerilerinin gelişmesine olanak sağlanacaktır. Öğrencilerin gelecekte endüstriye dahil olabilmeleri için ders endüstriden konuk konuşmacılarla zenginleştirilecektir. Bu ders aynı zamanda sürdürülebilir gelişim konularında öğrencilere sürdürülebilir bir dünya yaratılmasında mühendislik uygulamalarının ve mühendislerin rolünü keşfetmelerine olanak tanır. Ders ana odak noktası olarak çevre koruma ve altyapı mühendisliği olan inşaat mühendisi perspektifini öğrencilere kazandırmayı hedeflemiştir.

 

CIVE 529

İnşaat Mühendisliğinde Programlar

Bu derste İnşaat Mühendisliğinin gerektirdiği bazı temel bilgisayar programlarının öğrencilere öğretilmesi hedeflenmiştir. Büyük veriler, projeler, haritalar tasarım ölçütleri ve kıstasları dikkate alınarak ders kapsamı ele alınacaktır. WaterCad, SeweCad, GIS, vb. Bilgisayar kullanımı gerektiren bir ders olduğu için bilgisayar laboratuvarlarının kullanılması düşünülmektedir.

 

CIVE 531

İleri Temel Mühendisliği

Temel çeşitleri ve tasarım ilkeleri. Sığ temeller, düşey ve eğik yükler için genel taşıma kapasitesi denklemleri, yerleşim hesabı, kum, kaya ve reaktif killerin temelleri. Yer basıncı, istinat yapıları. Kazık kapasitesi ve kazıkların ileri analizleri.

 

CIVE 532

Mühendislikte Depremler ve Sismoloji

Sismoloji ve depremler, Sallanma şiddeti, Yer sarsıntısı ivmesi, Deprem enerjisi, Sismik dalgalar: Depremlerde sismik dalgaların türleri, dinamik zemin özelliklerinin ölçülmesi,  Depremlerden kaynaklanan tehlike ve deprem riskinin azaltılması.

 

CIVE 533

Saha ve Zemin İyileştirmesi

Zemin iyileştirme kavramları, sıkışma teorisi, kireç, kireç uçucu külü, çimento, asfalt, kimyasal katkı maddeleri, yerinde zemin özelliklerini iyileştirme, dinamik sıkıştırma, vibroflotasyon, vibrodisplasement gibi katkı maddeleriyle zeminlerin modifikasyonu.

 

CIVE 561

İleri Yol Malzemeleri

Bitüm, Bitümlü malzemeler, Asfalt, Asfalt Çimentosu, Sıvı Asfalt, Tar, Agrega, Esnek kaldırımlarla ilgili tanımlar, Bitümün tarihi, kaynakları, yapıları, kimyası ve bileşimi, bitümün fiziksel özellikleri, bitümün reolojisi, sıvı asfaltları ve özellikleri, Asfalt, Sıvı Asfalt, Süper kaldırım Bağlayıcı ve Karışım Testleri, Agrega Çeşitleri, Fiziksel Özellikler, İlgili Testler, Agrega Karışımı ve Gradasyonları, Bitümlü Karışımlar, Karışım Özellikleri, Asfalt Beton Karışımı Tasarımı, Asfalt Betonun Yük Altındaki Davranışı, Sathi Kaplama ve Yüzey İşlemleri için kullanılan diğer karışımlar.

 

CIVE 562

İleri Yol Tasarımı

Karayolu tasarımına giriş; Karayolu sistemleri; Araçların ve sürücülerin özellikleri; Trafiğin özellikleri; Karayolu kapasitesi, Karayollarının geometrik özellikleri, Güzergah seçimi, Görme mesafesi ölçütü, Bileşik ve ters eğriler, Yatay hizalama, Geçiş uzunluğu ve süperelevasyon, Dikey hizalama, Tırmanma şeritleri; Kesit unsurları; Kesit hesaplamaları, Hacim hesaplamaları; Kütle diyagramı; Taşımacılık Maliyeti; Kaldırım türleri; Malzeme özellikleri; AASHTO 2002 tasarım yöntemi, Yüzey drenajı; Menfez tasarımı

 

CIVE 563

İleri Yol Kaplaması Tasarımı

Yol tasarımına giriş, araç yüklerinin belirlenmesi, Yol performansı, elastikiyet teorisine giriş, katmanlı elastik sistemler, tek katmanlı ve iki katlı sistem analizleri, plak yükleme testi, üç katmanlı ve çok katmanlı sistemler, eşdeğer tek tekerlek yükü Konsepti, Westergaard analizi, Rijit kaplama tasarımı, Rijit kaplamalarda gerilme, Düğüm tipleri ve yapıları, Dübel bar ve dübel grup eylem teorisi, California Tasarım metodu, Asfalt Enstitüsü esnek döşeme tasarım metodu, Esnek kabuk döşeme tasarımı metodu, Mühendislerin tasarım metodu, Esnek havaalanı yolları için Corp’s of Engineers dizayn metodu.

 

CIVE 564

Toplu Taşıma Yönetimi ve İşletmeciliği

Toplu taşımacılık ve eğilimler, toplu taşımacılığın rolü, ulaşım ve erişilebilirlik konularında toplu taşıma kullanıcıları olan sosyal dışlanma sorunları, ekonomik ve karşılaştırmalı ulaşım modlarının performansı. Mevzuat ve kurumsal çerçeve, tanımlar ve gerekçe, alternatif pazar seçenekleri ve uygulamadaki örnekler.

 

CIVE 565

Gelişmekte Olan Ülkelerde Kentsel Ulaşım Yönetimi

Gelişmekte olan şehirlerde ve bölgede seyahat özellikleri, mevcut seyahat davranış mekanizmalarını, şehir yapılarını, gezginlerin sosyo-ekonomik özelliklerini, mevcut ulaşım imkanlarını, gelişen kentsel formları ve ulaşım uygulamalarını göz önüne çıkararak gelecekte öngörülen ulaşım modları ihtiyacı.

 

CIVE 566

Ulaştırma Coğrafyası 

Bu ders, öğrencilere GIS, Küresel Konumlandırma Sistemleri GPS gibi coğrafi analizde devrim yaratan teknolojilerin çeşitliliğini öğretir. Ulaşım coğrafyasının gözden geçirilmesidir. Mekânsal organizasyon, ağ analizi, tahsis gibi temel fikir grupları tartışılacaktır.

 

CIVE 541

Kompozit Malzemelerin İleri Mekaniği

Kompozitlerin mekaniği ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Polimer matris kompozitler, metal matris kompozitler, seramik matris kompozitler, karbon-karbon kompozitler, geri dönüşüm fiber takviyeli kompozitler, bir laminanın makromekanik analizi, mukavemet yetersizliği teorileri, bir laminanın mikromekanik analizi, laminatların makromekanik analizi, analiz ve Laminatların tasarımı ve kirişlerin bükülmesi.

 

CIVE 542

İleri Yapı Dinamiği

Depreme dayanıklı yapıların özellikleri incelenmiş ve sismik tasarımı ele alınmıştır. Devam eden konular şu şekildedir: hareket denklemleri, serbest titreşim, dinamik dönüşün sayısal hesaplanması, doğrusal ve elastik olmayan sistemlerin deprem tepkileri, sönümlenme, temel izole edilmiş binaların deprem dinamiği, çok katlı binaların tasarımı.

 

CIVE 543

İleri Malzeme Mekaniği

Malzemelerin mekaniği derinlemesine incelenmiştir. Gerilme ve gerinim teorileri, gerilme gerilimi-sıcaklık ilişkileri, elastik olmayan malzeme davranışı, enerji yöntemleri uygulamaları, düz kirişlerin simetrik olmayan bükümleri, ince cidarlı kiriş kesitleri için kesilme merkezi, eğimli kirişler, kolonların elastik ve elastik olmayan kararlılığı, düz plakalar, gerilme konsantrasyonları, kırılma mekaniği, temas gerilmeleri ve yorgunluk.

 

CIVE 544

Ön Gerilmeli Beton Köprülerin Tasarımı

Ön gerilmeli beton köprülerin teorisi ve tasarımı öğrenilmiştir. Bu konular şunlardır:  Köprü tasarımı kavramları, betonarme bükülme ve kırma, ön gerdirme ve gerdirme, ön gerilme kuvvetinin hesaplanması, kablo profili, ön gerilme, ankraj, bağlanmış ve bağlanmamış kabloların kayıpları, kayma kuvvetine karşı ön gerilme etkisi, sürekli kirişler için ön gerilme, köprü eklemleri ve alt yapı tasarımı, beton güverte tasarımı, prefabrik kirişler, katı levhalar, boşluklu levhalar, kutu kirişler, oluklu levhalar, ölçeklendirme metodu üzerindeki etkisi ve kablo destekli güverte.

 

CIVE 551

Depreme Dayanıklı Çelik Yapıların Tasarımı

Seçilmiş Deprem Mühendisliği kavramlarının tanımı, yapısal süneklik, sismik tepki modifikasyon faktörleri, moment dirençli, konsantrik geçmeli ve eksantrik geçmeli çerçevelerin eleman ve küresel tasarımında temel LRFD Yöntemleri, depreme dayanıklı tasarım ve kapasite.

 

CIVE 502

İnşaat Mühendisliğinde İler Seviye Konular

Mühendislik fikirlerini geliştirmek ve aktarmak için planlama, müzakere, sunum ve iletişim tekniklerini kullanma. Gelişmiş projeler ve vakalar üzerine tartışma ve bunların yönetimi, geliştirilmesi ve mühendislik çözümlerini uygulamak için genel prosedürler.

 

CIVE 503

İnşaat Mühendisliğinde Yönlendirmeli Okuma

Bu ders, öğrencilere, önerilen bir araştırma alanıyla ilgili okumaların teorik ve güncel kapsamlı, araştırma çalışmalarına yer verir. Bu çalışmalar ve okumalar kurs, sınıf tartışmaları ve ödevlerle birlikte yapılacaktır.

 

CIVE 504

İnşaat Mühendisliğinde Özel Çalışmalar

İnşaat mühendisliği alanlarındaki özel konular öğrencilerin ilgi alanlarının uygunluğuna göre seçilmiştir. Kurs, öğrencilere ileri düzeyde bağımsız çalışma yapma fırsatı sunmak üzere tasarlanmıştır.

 

Başvuru ve Kayıt İşlemleri

 

Ücret ve Ödeme